Personální management podniku

Personální management se zaměřuje na problematiku zaměstnanců - lidské zdroje.

Tvoří jej soustava funkcí:
 • personální plánování - odhady a přepočty potřeby pracovníků
 • analýza práce - vymezení pracovních míst a funkcí, zpracování popisů práce a požadavků na pracovníky.
 • získávání a výběr pracovníků - zajištění obsazení volných pracovních míst pracovníky s nejlepšími předpoklady k vykonávání dané práce
 • rozmístění a kariéra pracovníků - přijímání, zařazování, povyšování, přemisťování, přeřazení, propuštění, ...
 • kvalifikační příprava a rozvoj pracovníků - zajištění nepřetržitého vzdělávání vzhledem k potřebám podniku.
 • hodnocení pracovníků - vypracování hodnocení pracovního výkonu pracovníků
 • motivace a stimulace pracovníků
 • odměňování pracovníků - mzda, plat, odměny, ...
 • pracovní vztahy - komunikace v podniku
 • pracovní podmínky - pracovní doba, pracovní režim, prostředí, ochrana zdraví při práci, ...
 • personální informační systém - zaznamenávání a zpracování údajů o pracovnících

Aby personální management fungoval správně, musí mít vypracovanou strategii (soustavu postupů a činností jak dosáhnout daný výkon):
 • dlouhodobé a komplexní cíle
 • způsoby a metody, jak těchto cílů dosáhnout

Strategie dosáhneme pomocí těchto subjektů:
 • vrcholový management podniku (top-management) - stanoví cíle a strategii
 • pracovníci personálního útvaru - formulování personální politiky - zásady, priority, vytvoření programů (metod) personálních politik, praktiky personálního managementu například postup získávání a výběru pracovníků.
 • manažery všech úrovní řízení - jsou vykonavateli funkcí (personálního managementu)