Motivace zaměstnanců

Cíl: Posilováním motivace se firma a zaměstnanec snaží udržet výkon zaměstnanců na potřebné úrovni. Linioví manažeři by měli znát hodnoty a potřeby vlastních podřízených a na jejich základě zvolit formu nejvhodnější motivace pro konkrétního zaměstnance. Pro každého zaměstnance je motivující jiný přístup.

Co to je?: Motivace závisí na faktorech, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali. Na správné motivování zaměstnanců je třeba určit cíle a strategie, jakými chceme, aby se zaměstnanci ubírali za účelem dosažení konkrétního výsledku.

Dělení: Základní dělení motivace je na vnitřní a vnější. Vnější motivace nevzniká z vlastního zájmu, ale pod vlivem vnějších motivačních činitelů. To, co dělá firma, aby zaměstnance motivovala. Patří sem odměny, zvýšení platu, pochvala, povýšení a pod. Vnitřní motivaci si vytvářejí zaměstnanci sami podle vlastních potřeb. Faktory, které ovlivňují vnitřní motivaci, jsou například: odpovědnost, pocit, že práce je důležitá a zaměstnanec má možnost rozhodovat a posouvat se dál v kariéře, ale také to může být potřeba vyššího finančního ohodnocení.

Závěr: Vnitřní motivace je daleko silnější, protože jde o vlastní přesvědčení zaměstnance. Venkovní nemusí působit dlouhodobě, přesto, že je bezprostřední a má jednorázově výraznější účinek.