Vznik pracovního poměru

Cíl: Při nástupu nového zaměstnance do společnosti je velmi důležitý adaptační proces zaměstnance na nové pracovní místo a prostředí. Před nástupem do pracovního poměru by měl mít každý zaměstnanec řádně podepsanou pracovní smlouvu, pracovní náplň a dohodnuté všechny podmínky související s pracovní náplní.

Co to je?: Pracovní poměr vzniká podepsáním pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Ještě před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s jeho pracovními podmínkami, právy a povinnostmi. Vznikem pracovního poměru vzniká zaměstnavateli povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu a dodržovat ostatní pracovní podmínky. Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně podle pracovní smlouvy v určeném pracovním čase, na pracovním místě za dohodnutých podmínek.

Dělení: Různé velké firmy se věnují adaptaci různé - od krátké prezentace "mezi čtyřmi očima" až po několikadenní úvodní školení pro větší počet nastupujících zaměstnanců. V některých společnostech bývá zvykem, že nastupujícímu zaměstnanci je během prvních dnů či týdnů přidělen tzv. tutor nebo mentor, jehož úkolem je ze začátku aktivně pomáhat "nováčkovi" adaptovat se.

Informace, s nimiž by se měl nový zaměstnanec seznámit by měly být mimo jiné i obecné - historie, struktura a charakteristika společnosti, služby a produkty, vize, hodnoty a kultura společnosti a jiné. Stejně důležité jsou i informace - o procesu řízení pracovního výkonu, o podmínkách na pracovišti, odměňování, benefity či každodenní informace o chodu společnosti jako jsou např. možnosti chození na oběd, interní informace o zvyklostech společnosti apod. Zákonnou povinností zaměstnavatele je zajistit pro nově nastupujícího zaměstnance školení Bezpečnost ochrany zdraví při práci (BOZP).

Závěr: Pokud se podcení tato adaptační fáze, může dojít ještě během tříměsíční zkušební doby k odchodu zaměstnance, čímž firma přichází k výrazným finančním a časovým ztrátám.